Księgowość

Świadczymy usługi z zakresu księgowości. Znajomość zasad Ustawy o Rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów prawa daje nam możliwość zaoferowania Państwu naszych usług z pełną odpowiedzialnością za ich wykonanie.

 • prowadzimy Księgi Rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzimy Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawami podatkowymi i wymogami formalnymi oraz ewidencję zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • rozliczamy ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową,
 • opracowujemy politykę rachunkowości firmy oraz zakładowy plan kont,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania do GUS,
 • rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT oraz roczne zeznania podatkowe,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • wyprowadzamy zaległości podatkowe,
 • uzyskujemy zaświadczenia o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym,
 • oferujemy monitoring należności (wysyłanie monitów, not odsetkowych oraz potwierdzeń sald),

A ponadto – reprezentujemy Przedsiębiorcę przed Urzędem Skarbowym i innymi organami podatkowymi. Obsługujemy kontrole podatkowe (możliwość przyjmowania wszelkich kontroli skarbowych w siedzibie Biura). Istnieje możliwość dojazdu do Klienta na terenie Siedlec.

Kadry i płace

Prowadzimy sprawy kadrowe i naliczamy wynagrodzenia

Kadry:

 • prowadzimy dokumentację kadrową,
 • sporządzamy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne,
 • prowadzimy rejestrację pracowników w ZUS, wysyłamy wszystkie obowiązujące deklaracje i rozliczenia dla ZUS,
 • wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • administrujemy teczkami osobowymi,

Płace:

 • sporządzamy Listy Płac,
 • przygotowujemy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • naliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy i przesyłamy do ZUS deklaracje rozliczeniowe,
 • prowadzimy ewidencję świadczeń socjalnych,

 

Usługi dla firm

Świadczymy usługi doradcze i audytowe dla mikro, małych, średnich i dużych firm!

 • pomagamy w założeniu firmy i rejestracji w CEIDG,
 • prowadzimy audyt podatkowy, kontrole formalno-rachunkowe dowodów księgowych,
 • weryfikujemy prawidłowość wykonanych księgowań,
 • oferujemy pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowujemy indywidualną politykę rachunkowości uwzględniając profil prowadzonej działalności,
 • usprawnimy wewnętrzne procedury księgowe oraz obieg dokumentów wewnątrz firmy,
 • oferujemy wykonanie analiz finansowych oraz wsparcie w prowadzeniu procesów biznesowych,
 • pomagamy podczas procesu przejścia z rachunkowości uproszczonej (księga przychodów i rozchodów) na pełną księgowość (np. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • doradzamy w wyborze optymalnej formy działalności i opodatkowania,
 • zorganizujemy wsparcie prawne i notarialne,

Doradztwo podatkowe

Świadcząc usługi doradztwa podatkowego dysponujemy wykwalifikowanym personelem oraz potencjałem technicznym i organizacyjnym gwarantującym właściwy poziom i efektywność usług. Pozwala to na skierowanie naszej oferty do nieograniczonego kręgu potencjalnych Klientów, bez względu na ich wielkość, formę organizacyjno-prawną, branżę i rodzaj prowadzonych ksiąg. Naszym atutem jest możliwość świadczenia kompleksowej obsługi przedsiębiorców. Szczególny nacisk kładziemy na stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów będących przedsiębiorcami jak też do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 • oferujemy bieżące doradztwo dotyczące zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT,
 • Jesteśmy gotowi na stałą (zryczałtowaną) lub doraźną obsługę prawną obejmującą udzielanie porad, sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, obowiązków podatkowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam na świadczenie usług optymalizacji podatkowej, analizy obciążeń podatkowych oraz planowania podatkowego,
 • oferujemy analizy umów gospodarczych krajowych i zagranicznych w kontekście zobowiązań podatkowych,
 • prowadzimy dokumentację cen transferowych,
 • pomagamy w sprawach związanych ze zwrotem podatku VAT z zagranicy,
 • świadczymy usługi doradcze związane z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych,
 • reprezentujemy Przedsiębiorcę przed organami administracji państwowej, organami kontroli podatkowej oraz sądami gospodarczymi,
 • oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowej.

Polecamy
KSIĘGA PODATKOWA
już od 99 zł/mc
Sprawdź nasz cennik